سرو ابركوه

كوير مرنجاب

پلت - ميوه

كيكم تركمني

3

كيكم آشوري - ميوه

گربه‌ماهي بزرگ

سياه‌گوش

روباه معمولي

پرستو دريايي پشت‌‌سياه

كاكايي قطبي - پرآرايي در فصل زادآوري

نوك‌پهن - ماده

اردك اره‌اي - نر در پرآرايي ز مستان

كلاغ جنگلي

غراب گردن‌قهوه‌اي

كلاغ ابلغ

كلاغ‌سياه

كلاغ هندي

كلاغ گردن‌بور

كلاغ نوك‌زرد

كلاغ نوك‌‌سرخ

زاغ خالدار

جي‌جاق

بوجانگا

مينا

سار صورتي

گنجشك برفي - نر در پرآرايي زادآوري

گنجشك خاكي

گنجشك كوهي

گنجشك گلو زرد - نر

گنجشك درختي

گنجشك رودخانه‌اي - ماده

گنجشك بلوچي - نر

گنجشك سينه - ماده

گنجشك خانگي - ماده

گنجشك تاغي - جوان

مونياي هندي

سهره سرخ - نر در پرآرايي زمستان

سهره سياه - نر

سهره نوك‌قيچي - آشيانه

سهره نوك بزرگ - نر

سهره سرسياه - ماده

سهره گلي - نر در پرآرايي زمستان

سهره خاكي - ماده

سهره مغولي - نر در فصل زادآوري

سهره صورتي - نر و ماده در فصل زادآوري

سهره بال‌سرخ - نر در پرآرايي غير زادآوري

سهره سينه‌سرخ - نر در زمستان

سهره كوهي

سهره معمولي

سهره زرد - نر و ماده

سهره سبز - آشيانه

سهره پيشاني سرخ

سهره دمگاه زرد

سهره دمگاه سفيد - آشيانه

سهره جنگلي - ماده

زردپره حنايي - نر در پرآرايي زادآوري

زردپره كوچك

زردپره سرآبي - نر در فصل زادآوري

زردپره سرسفيد - جفت نر و ماده در پرآرايي زمستاني

زردپره‌ گلوسياه - نر

زردپره سينه‌زرد - ماده

زردپره تالابي - آشيانه

زردپره سرسرخ - نر در پرآرايي زمستان

زردپره سرسياه نر در زادآوري

زردپره راه‌راه

زردپره سرزيتوني - نر

زردپره رخ‌زرد - ماده

زردپره سرخاكستري

زردپره كوهي - ماده

زردپره گونه‌سفيد - در فصل زادآوري

زردپره مزرعه

شهدخوار - آشيانه

دارخزك

ديوارخزك - نر در پرآرايي زمستان

كمركولي بزرگ

كمركولي كوچك

كمركولي جنگلي

چرخ‌ريسك سينه‌زرد

چرخ‌ريسك توراني

چرخ‌ريسك سرآبي

چرخ‌ريسك بزرگ

چرخ‌ريسك پس سرسفيد

چرخ‌ريسك خزري

چرخ‌ريسك سياه - جوان

چرخ‌ريسك نيزار - نر جوان

چرخ‌ريسك دم‌دراز

مگس‌گير نيمه‌طوقدار - ماده

مگس‌گير ابلق باختري - نر جوان

مگس‌گير گلوسرخ - ماده

مگس‌گير راه‌راه

سسك تاج طلايي

سسك سردودي - ماده

سسك چشم‌سفيد

سسك سينه راه‌راه ‌سسك

سسك بياباني

سسك گونه‌سياه

سسك گلوسفيد - نر

سسك باغي

سسك سرسياه - نر

سسك دمگاه زيتوني شرقي

سسك دمگاه زيتوني

سسك بيدي

سسك جنگلي

سسك برگي هيوم

سسك ابرو زرد

سسك كوچك

سسك چيف‌چاف

سسك سبز - جوان

سسك بيدي سبز

سسك شكيل

سسك جنبان

سسك دم‌چتري

سسك رودخانه‌اي

سسك درختي زرد - جوان

سسك درختي بزرگ

سسك درختي زيتوني

سسك درختي كوچك

سسك پرسر و صدا

سسك بزرگ نيزار - آشيانه

سسك تالابي

سسك نيزار

سسك نيزار خاوري

سسك شاليزار

سسك جگنزار

سسك ابرو سفيد

سسك خوش‌صدا

سسك راه‌راه

سسك دم‌پهن

ليكو

ليكو تالابي

توكاي بزرگ - آشيانه

توكاي باغي

توكاي پهلو قرمز

توكاي پشت بلوطي

توكاي گلوسياه - ماده

توكاي سياه - نر

توكاي طوقي - ماده

طرقه آبي - نر

طرقه كوهي - ماده

چكچك دشتي

چكچك بياباني - ماده

چكچك دم‌سرخ - پرآرايي زمستان

چكچك گوش‌سياه - نر

چكچك سرسياه - جوان

چكچك ابلق خاوري - نر

چكچك پشت‌سفيد - ماده

چكچك ابلق جنوبي - ماده

زرشك - برگ

چكچك كوهي - ماده

چچك دم‌سفيد - نر

چكچك ابلق - نر

چك - ماده

چك بوته‌اي - ماده

دم‌سرخ كوهي - نر

دم‌سرخ - نر

دم‌سرخ سياه - آشيانه

دم‌سرخ پشت‌بلوطي - ماده

دم‌چتري

سينه‌سرخ ايراني - نر

گلوآبي - ماده

بلبل - آشيانه

بلبل خالدار

صعوه جنگلي - در حال تغذيه جوجه‌ي كوكو

صعوه گلوسياه - پرآرايي زمستان

صعوه ابرو سفيد

صعوه كوهي

ميوه‌خور - ماده

زيرآبروك - جوان

بال‌لاكي

سنگ‌چشم دمگاه حنايي

سنگ‌چشم پيشاني سفيد

سنگ‌چشم سرحنايي

سنگ‌چشم خاكستري

سنگ‌چشم خاكستري كوچك - ماده

سنگ چشم پشت‌بلوطي - جوان

سنگ چشم دم‌سرخ

سنگ‌چشم پشت‌سرخ

پي‌پت پادراز

پي‌پت پشت‌زيتوني

پي‌پت تالابي - پرآرايي در فصل غير زادآوري

پي‌پت گلوسرخ

پي‌پت درختي

پي‌پت صحرايي

پي‌پت نوك‌دراز

پي‌پت دشتي

دم‌جنبانك خاكستري - آشيانه

دم‌جنبانك سر زرد - پرآرايي نر در فصل ناباروري

دم‌جنبانك زرد - پرآرايي نر در اواخر زمستان

چلچله دمگاه‌‌سفيد - جوان

چلچله دمگاه‌حنايي

چلچله

چلچله بياباني

چلچله كوهي - آشيانه

چلچله گلو قهوه‌اي

چلچله‌رودخانه‌اي

چكاوك شاخدار - ماده

چكاوك شكم‌سياه - ماده

چكاوك آسماني كوچك

چكاوك آسماني

چكاوك درختي

چكاوك هندي

چكاوك كوچك

چكاوك هيوم

چكاوك پنجه كوتاه

چكاوك بياباني

چكاوك سردم‌سياه

چكاوك سياه

چكاوك بال‌سفيد

چكاوك طوقي

چكاوك گندمزار

چكاوك هدهدي

گيلانشاه خاوري

عقاب خالدار

نوك خنجري

صدف‌خوار

داركوب سبز شكم پولكي - نر

داركوب سبز - نر

داركوب سياه - ماده

داركوب بال‌سفيد- ماده

داركوب بزرگ

داركوب سوري - ماده

داركوب كوچك

داركوب بلوچي

داركوب قهوه‌اي

سبزقباي هندي

زنبور خوار معمولي

زنبورخوار گلوخرمايي

ماهي‌خورك سينه‌سفيد - آشيانه

ماهي‌خورك ابلق

پرستوي كوهي

پرستوي كوچك

پرستوي دودي

شب‌گرد هندي

شب‌گرد مصري

شبگرد بلوچي

شب‌گرد معمولي

بوف برفي

جغد ماهي‌خوار

جغد تالابي

جغد كوچك جنوبي - نابالغ

جغد طلايي

جغد كوچك

جغد جنگلي - نژاد خاكستري

مرغ حق

مرغ حق جنوبي

جغد انبار

كوكوي سياه - ماده

كوكوي ابلق

كوكوي خالدار

شاه‌طوطي - ماده

طوطي طوق‌صورتي - ماده

ياكريم طوقي-ماده

ياكريم

قمري خانگي

قمري خاوري

قمري معمولي

كبوتر خاوري

كبوتر جنگلي

فاخته

باقرقره گندمي - نر

باقرقره راه‌راه - نر

باقرقره شكم‌سياه - نر و ماده

باقرقره خالدار - نر

باقرقره دم‌دراز

پرستو دريايي توك‌زرد -نر و ماده در پرآرايي دوره زادآوري

پرستو دريايي كاكلي كوچك - پرآرايي دوره زادآوري

پرستو دريايي كاكلي - جوان و بالغ

پرستو دريايي كوچك

پرستو دريايي پشت‌دودي - جوان

پرستوي دريايي گونه سفيد - پرآرايي زمستان

پرستوي دريايي معمولي - پرآرايي زمستان

پرستوي دريايي خزر - پرآرايي فصل زادآوري

پرستو دريايي نوك‌كاكايي - در پرآرايي فصل زادآوري

پرستوي دريايي ساندرز - پرآرايي زمستان

پرستوي دريايي سياه - آشيانه

پرستو دريايي بال‌سفيد

پرستوي دريايي تيره - زمستان

كاكايي پاسياه - تابستان

كاكايي سرقهوه‌اي - زمستان

كاكايي چشم‌سفيد - پرآرايي زمستان

كاكايي كوچك - جوان

كاكايي صورتي - پرآرايي تابستان

كاكايي مديترانه - پرآرايي تابستان

كاكايي سرسياه

كاكايي بزرگ - پرآرايي زمستان

كاكايي پشت‌سياه بزرگ

كاكايي ارمني - پرآرايي فصل زمستان

كاكايي پشت‌سياه - جوان

كاكايي نوك‌سبز - جوان

كاكايي دودي

اسكواي دم‌دراز - پرآرايي فصل زادآوري

اسكواي دم‌پيچ - پرآرايي زمستان

كاكايي اقيانوسي بزرگ-نژاد تيره

آبچليك

تليله‌ي نوك‌پهن

تليله‌ي حنايي -پرآرايي در تابستان

تليله بزرگ - آشيانه

تليله بلوطي - جوان

تليله شكم‌سياه - پرآرايي فصل زمستان

تليله دم‌سفيد - پرآرايي تابستان

تليله سفيد - پرآرايي زمستان

تليله سفيد - آشيانه

پاشلك تك‌زي

پاشلك دم‌باريك

پاشلك كوچك

پاشلك معمولي

پاشلك بزرگ

شناگر گردن بلوطي - نر و ماده در پرآرايي فصل زادآوري

شناگر گردن سرخ‌ - پرآرايي در زمستان

آبچليك آوازخان

سنگ‌گردان - پرآرايي زمستان

آبچليك نوك سربالا - فصل زادآوري

آبچليك خالدار

آبچليك تك‌زي - جفت

آبچليك پاسرخ

آبچليك تالابي-بالغ و زادآور

آبچليك پاسرخ

آبچليك دودي - پرآرايي فصل زادآوري

گيلانشاه خالدار

گيلانشاه ابرو سفيد

گيلانشاه حنايي - پرآرايي تابستان

گيلانشاه دم‌سياه - پرآرايي فصل زادآوري

سليم كوهي - ماده در آشيانه

سليم سينه‌بلوطي - جوان

سليم شني-زمستان

سليم شني كوچك - آشيانه

سليم كوچك-ماده

سليم طوقي كوچك - فصل زمستان

سليم طوقي

سليم خاكستري - پرآرايي زادآوري

سليم طلايي خاوري - فصل زادآوري

سليم طلايي - فصل زمستان

ديدومك

خروس كولي دشتي - آشيانه

خروس كولي سينه‌سياه

خروس كولي دم‌سفيد - آشيانه

گلاريول بال‌سياه - جوان

گلاريول بال‌سرخ - جوان

دودوك

چاخ‌لق هندي - جفت

چاخ‌لق در آشيانه

طاووسك - آشيانه

چنگر نوك سرخ

يلوه خالدار - آشيانه

يلوه سبز - آشيانه

يلوه كوچك - ماده

يلوه حنايي

يلوه

درناي طناز - جوان

درنا - جوان

بلدرچين ماده

جيرفتي

كبك چيل ماده

دراج ماده

كبك دري

تيهو

ترم‌تاي دودي

شاهين سرحنايي

شاهين پاسرخ - نر

بحري

لاچين

ليل - جوان

تُرُم‌تاي

دليجه كوچك - نر

عقاب پرپا

عقاب دو برادر

عقاب شاهي - جوان

عقاب صحرايي - جوان

عقاب جنگلي

طرلان - ماده

پيغوي كوچك ماده

پيغوي نر

سنقر گندمزار نر جوان

سنقر سفيد ماده

سنقر خاكستري - نر

سارگپه پا بلند-جوجه‌ها در آشيانه

سارگپه پرپا

سارگپه چشم‌سفيد

كركس پشت‌سفيد

كركس كوچك - جوان

كركس

دال‌سياه

عقاب دريايي دم‌سفيد جوان

عقاب دريايي پالاس

كوركور بال‌سياه

كوركور حنايي

كوركور سياه

سارگپه جنگلي تاجدار

سارگپه جنگلي نر و ماده

عقاب ماهيگير - جفت

اردك سر سفيد

مرگوس بزرگ - نر در پرآرايي فصل زادآوري

مرگوس كاكلي - نر در پرآرايي اكليپس يا پس از فصل زادآوري

مرگوس سفيد ماده

اسكوتر بال‌سفيد ماده

اسكوتر سياه ماده

اردك دم‌دراز - نر در پرآرايي فصل زادآوري

اردك گونه‌سفيد ماده

اردك سر سياه ماده

اردك سياه‌كاكل - نر

اردك سرحنايي ماده

اردك تاجدار - ماده

اردك مرمري

خوتكاي كاكلي - ماده

خوتكاي هندي - ماده

خوتكاي ابرو سفيد - نر جوان

فيلوش - آشيانه

تنجه

آنقوت - ماده

غاز پازرد

غاز پيشاني سفيد كوچك - جوان

غاز پيشاني سفيد - جوان

قوي كوچك

قوي فريادكش - نابالغ

فلامينگوي كوچك - آشيانه

كفچه نوك - پرآرايي فصل زمستان

اكراس سياه - پرآرايي فصل زادآوري

اكراس آفريقايي

لك‌لك گردن‌ كركي - جفت نر و ماده

لك‌لك سياه

بوتيمار

بوتيمار كوچك - نر

حواصيل شب

حواصيل سبز - جوان

حواصيل هندي

حواصيل زرد - پرآرايي فصل زادآوري

اگرت ساحلي

اگرت كوچك - پرآرايي زمستان

غول‌حواصيل

حواصيل ارغواني

حواصيل خاكستري - پرآرايي فصل زادآوري

باكلان گلوسياه - جوان

باكلان كوچك - پرآرايي فصل زادآوري

باكلان - پرآرايي فصل زمستان

بوبي نقابدار - جوان

پليكان خاكستري - پرآرايي زمستان

نوك‌سرخ دريايي

كبوتر دريايي دم باريك

مرغ طوفان

كبوتر دريايي مديترانه‌اي

گربه شني

كبوتر دريايي ايراني

كشيم شاخدار - پرآرايي زمستان

كشيم‌گردن‌سياه - پرآرايي تابستان

كشيم گردن‌سرخ - پرآرايي زمستان

كشيم كوچك - پرآرايي زمستان

غواص گلو‌سياه - پرآرايي تابستان

غواص گلو‌سرخ - پرآرايي تابستان يا زادآوري

عقاب مارخور

غراب

پري‌شاهرخ - نر

عروس‌غاز

گيلار - ماده

ميش‌مرغ - ماده

سنقر تالابي

سارگپه معمولي

جغد شاخدار

گيلانشاه بزرگ

سليم خرچنگ‌خوار

بالابان

شاهين ماده جوان

قرقي

عقاب خاكي

چوب‌پا - پرآرايي نر در فصل زمستان

خفاش ميوه‌خوار

شير ايراني

ببر مازندران

پاشلك زيبا - ماده

گاوجرانك

اردك سر‌سبز

كشيم بزرگ - پرآرايي تابستان

فلامينگو - جوان

حواصيل سفيد بزرگ - زمستان

هما

بلبل خرما

سار - پرآرايي زمستان

قوي گنگ - نابالغ

هوبره

لك لك

زاغي

درناي سيبري

پليكان سفيد - پرآرايي زمستان

غاز خاكستري

خوتكا- جوان

زاغ بور

چرخ‌ريسك پشت‌بلوطي - نر

سينه سرخ

اليكايي

دم‌جنبانك ابلق - ماده

پرستو

چكاوك كاكلي

داركوب سرسرخ

ماهي‌خورك - ماده

سبزقبا

شاه‌بوف

كوكو - جوان

كبوتر چاهي

كاكايي پازرد - جوان در سومين زمستان

خروس كولي

سياه خروس

كبك

قرقاول

دليجه - ماده

عقاب طلايي

هاماروس

خرچنگ دراز

ميگوي موزي

ميگوي موزي

ميگوي سفيد

ميگوي ببري

سوزن‌ماهيان

ازگيل - ميوه

6

ماركرمي‌شكل

گرزه‌مار

كورمار

تيرمار

افعي دماوندي

ميگوماهي

ماهي نه‌خاره

ماهي گورخري گنو

ماهي كور غار ايران

ماهي سفيد

3

پرنده ماهي پولك‌درشت

ماهي آزاد

مارماهي تيزدندان‌

گيش بزرگ

گل‌خورك

كيلكا

كوسه سر چكشي

كفشك‌ماهي پر‌لكه

4

طوطي ماهي ايراني

شيرماهي

سنگ‌سر نقره‌اي

سگ ماهي جويباري خزري

سپرماهي برقي ايران

1

دلقك‌ماهي

خورشيد ماهي اقيانوسي

بادكنك‌ماهي زيتوني

بادبان‌ماهي

4

اره‌ماهي

زوفا

زيره‌ سبز - دانه

زنيان

تاج‌ريزي سياه

سياه‌دانه

شيرين‌بيان

شويد - دانه

شكرتيغال

شاهي

شابيزك

سرسبزو

ثعلب

روناس

رويينه

ريواس دارويي

اسپرزه - دانه

پونه معطر

نعناع‌گربه‌اي

نعناع‌قمي

مريم‌نخودي

لويي

كنجد

ختمي

خارمريم

كاردي

كرچك

كرفس

6

غافث

اسفند

اكسير تركي

دم‌اسب

درمنه دشتي

7

بسفايج

بنفشه معطر

بادرنجبويه

آويشن باغي

اسپرزه تخم مرغي

علف هفت‌بند

كركوسه

فيل‌ماهي

3

7

لاك‌پشت بركه‌اي اروپايي

تشي

گور ايراني

آنقوزه

علف‌چشمه

اكليل‌الملك

ياسمن زرد - ميوه

گز - گل‌آذين

كرب - ميوه

سياه‌تاغ

سفيدپلت

زردتاغ - ميوه

راش - ميوه

خاس - گل

تنگرس

بلندمازو - گل

افراي چناري - گل

اشنگور - ميوه رسيده

اسكنبيل - ميوه

آكاسياي چتري

آزاد - تاج

بيابان شهداد

كوير قم

كوير ميقان اراك

كوير شرقي دامغان

گشنيز

ريحان

جعفري

بابونه

تاج‌خروس

پياز

سير

پرسياوشان

آويشنك

بنفشه سه‌رنگ

شاه‌پسند

گل ماهور

گزنه

شنبليله

پاي‌خر

شبدر قرمز

خارخسك

تاج‌ريزي پيچ

5

خردل سفيد

مرزه

خرفه

بارهنگ

هويج

اسپرس

گل مغربي

يونجه

پنيرك - گل

اُرمك

گل راعي

شاه‌‌تره

منداب

خاكشير

تاتوره

هندوانه ابوجهل

كاسني

شاه‌دانه

نعناع‌فلفلي

باباآدم

گل گاوزبان

بومادران

قيچ

اوجا - ميوه

ملچ - گل

نارون برگ‌ريز

داغداغان

نمدار - گل

سرخدار - گل

گزشاهي - گل‌اذين

بيد مجنون - گل‌آذين

بيد سفيد - گل‌آذين

سپيدار

شيرخشت سكه‌اي

شيرخشت

شيرخشت زاگرسي

بادام

چندل

سدر

عناب

پرند

اسكنبيل كاشاني - ميوه

اسكنبيل درختي

چنار

زيتون

زبان گنجشك - ميوه

بنو - ميوه

كهور ايراني

كوله‌خاس

هميشك

انجيلي - گل

بلوط ايراني

شاه‌بلوط

اُرس

زربين - ميوه

لوَر - ميوه

ممرز - ميوه

اُشنان

ترات

ليلكي - ميوه

ارغوان

خرنوب - ميوه

شمشاد خزري

توس - ميوه

توسكاي ييلاقي

توسكاي قشلاقي - ميوه

زرشك پلويي

زرشك زالزالكي

حرا

خينجوك

پسته

بنه چاتلانقوش

لاك‌پشت فراتي

لاك‌پشت مهميزدار

لاك‌پشت منقار عقابي

لاك‌پشت سبز

8

3

5

5

بزمجه‌ها

سوسمارهاي دم‌تيغي

اسكينك ماري ايراني

گكوي خانگي

آگاماي سر وزغي ايراني

دلفين معمولي

نهنگ يزرگ

فك درياي خزر

گربه وحشي

خدنگ بزرگ

9

رودك عسل‌خوار

رودك

سمور جنگلي

راسو

دوپاي کوچک

موش ورامين

موش خانگي

موش خاردار

جرد ايراني

جربيل هندي

ول‌ آبزي

هامستر طلايي

سنجابك

سنجاب زميني

سنجاب ايراني

خفاش دم‌موشي كوچك

حفار اروپايي

7

حشره‌خور آبزي مديترانه‌اي

خارپشت ايراني

گوسفند وحشي اوريال

گراز

پايكا

زردپره ليمويي نر

چك ابلق - نر

باقرقره شكم‌سفيد - آشيانه و تخم‌ها

ابيا

زنگوله‌بال-آشيانه

چنگر - در آشيانه

هدهد

زنبور خوار سبز

اردك بلوطي نر و ماده

مارگردن - نر در پرآرايي فصل زادآوري

پازن

آهو - ماده

پلنگ

كفتار راه‌راه

خرگوش

شوكاي نر

گوزن زرد ماده

مرال نر

روباه شني

گرگ خاكستري

خرس سياه

خرس قهوه‌اي

گربه پالاس

كاراكال

يوزپلنگ

7

مريم‌گلي

گون گزي

سنبل‌الطيب

درمنه معمولي

ريواس

اُسطوخودوس

خارشتر

سفيدكركو - ميوه

شيردار

5

Back to top