تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي >

طبيعت و نواحي

طبيعت و نواحي

قلمرو طبيعي هر ناحيه با مشخصه‌هاي اقليمي، توپوگرافي، پهنه خاكي جلگه‌اي يا دشتي‌و جنس خاك، پهنه آبي و پوشش گياهي تعريف مي‌شود. پوشش گياهي بر حسب نوع و تراكم مي‌تواند مرز بندي خوبي براي ناحيه داشته باشد اما نمي‌توان هميشه به‌ آن تكيه كرد. به عنوان مثال پوشش گياهي نسبتاً متراكم در ناحيه‌اي كه از آب‌هاي زيرزميني نزديك سطح زمين، بهره‌مند است، نمي‌تواند اقليم آن ناحيه را برخوردار از بارش مناسب تعريف كند.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

كوه‌ها

کوههاي ايران بخشي از سلسله کوههاي آلپ - هيماليا مي باشد. اين سلسله کوههاي از کوهستانهاي جنوب فرانسه آغاز و پس از عبور از رشته کوه آلپ، از طريق شبه جزيره بالکان وارد ترکيه مي شود. سپس اين کمربند کوهستاني به دو شاخه شمالي - جنوبي تقسيم بندي مي شود. شاخه شمالي از طريق رشته کوههاي قفقاز کوچک (آذربايجان)...

ادامه مطلب ...

دشت‌ها

دشت

زمين هاي هموار را كه از چند طرف به كوه محدود مي شود را دشت مي گويند.............

ادامه مطلب ...

درياها

در حال تکمیل...

جنگل‌ها

جنگل(Forest) منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچه‌ها و گونه‌هاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياتي گياهي و جانوري را تشکيل داده و تحت تأثير عوامل اقليمي و خاکي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ کند. مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج...

ادامه مطلب ...

تالاب‌ها

دركنفرانس رامسر تمام مرداب‌ها، درياچه‌ها، تالاب‌ها ، باتلاق‌ها، تالاب ناميده مي‌شوند.

تالاب تعاريف و معاني گوناگوني دارد. تعريف رايج و پذيرفته آن طبق كنوانسيون رامسر(1971) اين است: «مناطق پست باتلاقي، مردابي؛ آبگيرهاي طبيعي يا مصنوعي، دائمي يا موقت؛ داراي آب ساكن يا جاري، شيرين، نيم شور، و از...

ادامه مطلب ...

زيست‌بوم‌ها

پارك ملي

مناطق طبيعي به نسبت وسيع و داراي ويژگي‌هاي خاص و اهميت ملي به لحاظ زمين‌شناسي، بوم‌شناسي، جغرافياي زيستي و چشم انداز، با هدف‌هاي حفظ وضعيت زيستي و طبيعي، بهبود جمعيت گونه‌هاي جانوري و رويشگاه‌هاي گياهي و همچنين بهره‌برداري تفرجي به عنوان پارك ملي انتخاب مي‌شوند. پارك‌هاي...

ادامه مطلب ...

اثر طبيعي ملي

اثر طبيعي ملي

پديده‌ها يا مجموعه‌هاي گياهي و جانوري به نسبت كوچك، جالب، كم نظير، استثنايي، غير متعارف و غير قابل جايگزين كه داراي ارزش‌هاي حفاظتي، علمي، تاريخي يا طبيعي باشند، با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبيعي ملي انتخاب مي‌شوند. اقدامات حفاظتي در مورد اين پديده‌ها، بايد تضمين كننده...

ادامه مطلب ...

جلگه ها

در حال تکمیل...

Back to top