زردپره گونه‌سفيد - نر در فصل زمستان

زردپره گونه‌سفيد - پرآرايي نر در فصل زادآوري

زردپره گونه‌سفيد - پرآرايي نر در فصل زادآوري

زردپره گونه‌سفيد - ماده

زردپره گونه‌سفيد - در فصل زادآوري

Back to top