اردك گونه‌سفيد نر

اردك گونه‌سفيد ماده

اردك گونه‌سفيد نر

اردك گونه‌سفيد ماده

اردك گونه‌سفيد نر

اردك گونه‌سفيد ماده

Back to top