تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي >

تنوع زيستي

تنوع زيستي

در تنوع زیستی به مطالعه جانوري، گياهي و اكوسيستمي در يك قلمرو جغرافيايي متشكل از يك ناحيه يا چند زيست‌بوم از نظر فراواني نسبي و تفاوت ژنتيكي گونه‌ها پرداخته مي‌شود.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

گياهان

در حال تکمیل...

جانوران

در حال تکمیل...

Back to top