سهره صورتي - ماده در پرآرايي زمستان

سهره صورتي - ماده در پرآرايي زمستان

سهره صورتي - نر در پرآرايي زمستان

سهره صورتي - نر در پرآرايي زادآوري

سهره صورتي - نر در پرآرايي زادآوري

سهره صورتي - نر و ماده در فصل زادآوري

Back to top