اردك سر‌سبز - نر در پرآرايي زمستان

اردك سر‌سبز - نر در پرآرايي زادآوري

اردك سر‌سبز - نر و ماده در پرآرايي زادآوري

اردك سر‌سبز - نر در پرآرايي زادآوري

اردك سر‌سبز - ماده

اردك سر‌سبز

اردك سر‌سبز

Back to top