اردك دم‌دراز نر

اردك دم‌دراز نر در زمستان

اردك دم‌دراز نر

اردك دم‌دراز نر جوان

اردك دم‌دراز نر

اردك دم‌دراز نر

اردك دم‌دراز ماده

اردك دم‌دراز - نر در پرآرايي فصل زمستان

اردك دم‌دراز - نر در پرآرايي فصل زادآوري

Back to top