گيلار - ماده

گيلار - نر در پرآرايي تابستان

گيلار - نر و ماده در زمستان

Back to top