منابع و رخنمونهاي آبي > رودها >

رودها

ايران با قرار گرفتن دركمربند خشك دنيا از منابع آبهاي سطحي روان كمي برخوردار است.به استثناي رودهايي كه از خارج به داخل كشور جريان مي يا بند.مي گيرند منشاء چشمه ها و رودهاي ايران به ارتفاعات وابسته است. نواحي كوهستاني ايران با دريافت بارش از توده هاي هوا به صورت برف و بارندگي رودهاي كشور را پديد مي آورند.اكثر رودهاي كشور فصلي بوده و رود كارون تنها رود قابل كشتيراني در ايران است .

ناهمواري ها ، نقش مهمي در تأمين منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ايران و پديد آوردن حوزه هاي آبخيز كشور دا...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

حوزه آبخيز خزر

حوضة آبريز درياي خزر

درياي خزر به‌عنوان بزرگترين درياچة روي زمين از زمان‌‌هاي گذشته بنام‌هاي مختلفي از جمله؛ آبسكون، هيركاني، طبرستان، قزوين و ... ناميده شده است. درحال حاضر شناخته شده‌ترين نام آن را در سطح جهاني Caspian Sea (درياي كاسپين) است.

موقعيت:

اين دريا...

ادامه مطلب ...

حوزه آب خيز خليج فارس ودرياي عمان

حوضة آبريز خليج‌فارس و درياي عمان

كليات:

حوضة آبريز خليج‌فارس و درياي عمان وسيعترين حوضة آبريز كشور است كه آب‌هاي منطقه‌اي وسيع از غرب و جنوب ايران در آن جريان مي‌يابند.

موقعيت:

حوضة آبريز خليج‌فارس و درياي عمان از نظر موقعيت جغرافيايي بين 25 درجه و 10 دقيقه تا 36 درجه...

ادامه مطلب ...

حوزه آب خيز درياچه اروميه

حوضه آبريز درياچه اروميه

كليات:

حوضة آبريز درياچة اروميه يكي از كوچكترين حوضه‌هاي منطقه‌اي ايران است كه آبهاي قسمتي از استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي را جمع آوري نموده و به درياچة اروميه مي‌ريزد.

موقعيت:

حوضة آبريز درياچة اروميه در شمال غربي ايران واقع شده كه از نظر جغرافيا...

ادامه مطلب ...

حوزه آب خيز شرقي

در حال تکمیل...

حوزه قره قوم

در حال تکمیل...

Back to top