سهره سينه‌سرخ - ماده

سهره سينه‌سرخ - نر در پرآرايي فصل زادآوري

سهره سينه‌سرخ - نر در پرآرايي فصل زادآوري

سهره سينه‌سرخ - نر در پرآرايي فصل زادآوري

سهره سينه‌سرخ - نر در پرآرايي فصل زادآوري

سهره سينه‌سرخ - آشيانه

سهره سينه‌سرخ - نر در زمستان

Back to top