چوپ‌پا

چوپ‌پا

چوپ‌پا

چوپ‌پا

چوپ‌پا

چوب‌پا - جفت

چوب‌پا - نابالغ

چوب‌پا - پرآرايي نر و ماده در فصل زادآوري

چوب‌پا - پرآرايي نر در فصل زمستان

نوك خنجري

Back to top