سرزمين و اقليم ايران > نواحي اقليمي ايران >

نواحي اقليمي ايران

اقاليم و نواحي زيست محيطي ايران

برخورداري از وسعت و موقع جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي(ناهمواري) و تنوع اقليمي، شرايط زيستي متفاوتي در پيكره سرزمين ايران پديد آورده و آن را به چند ناحيه اكولوژيك تقسيم نموده است.

الف- جلگه و دامنه‌‌هاي كوهستاني شمالي

مرطوب‌ترين و پرگياه‌ترين بخش از ايران به‌شكل يك نوار باريك و قوسدار در شمال اين سرزمين قرار دارد. اين ناحيه از كوه‌هاي تالش در جنوبغربي درياي مازندران آغاز و سپس به موازات جنوب دريا و دامنه‌هاي شمالي كوه‌هاي البرز و تا جنوب شرقي امت...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

عوامل موثر بر تنوع اقليمي ايران

عوامل موثر بر آب و هواي ايران

آب و هواي ايران به نواحي مختلف در مقياس‌هاي بزرگ و كوچك تقسيم مي‌شود. با در نظر گرفتن موقع ايران در عرض‌هاي ميانه و قسمت جنوبي منطقه معتدله و نزديكي به مراكز گرم مداري، همچنين دوري از درياهاي بزرگ چنين تنوعي قابل توجيه نمي‌باشد. اما با شناخت عوامل مختلف م...

ادامه مطلب ...

Back to top