زردپره سرسرخ - ماده

زردپره سرسرخ - نر در دوره زادآوري

زردپره سرسرخ - نر در پرآرايي زمستان

زردپره سرسرخ - نر در پرآرايي زمستان

زردپره سر سرخ - پرآرايي نر و ماده در پاييز

Back to top