داركوب سياه - ماده

داركوب سياه - نر

داركوب سياه - جفت نر و ماده، نر نزديكتر به لانه

داركوب سياه - نر

داركوب سياه - ماده

Back to top