سهره دمگاه‌سفيد - نر در پرآرايي زمستاني

سهره دمگاه‌سفيد - نر در پرآرايي زمستاني

سهره دمگاه‌سفيد - نر در پرآرايي زمستاني

سهره دمگاه سفيد - نر در پرآرايي فصل زادآوري

سهره دمگاه سفيد - آشيانه

Back to top