تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > تالاب‌ها >

تالاب‌ها

دركنفرانس رامسر تمام مرداب‌ها، درياچه‌ها، تالاب‌ها ، باتلاق‌ها، تالاب ناميده مي‌شوند.a

تالاب تعاريف و معاني گوناگوني دارد. تعريف رايج و پذيرفته آن طبق كنوانسيون رامسر(1971) اين است: «مناطق پست باتلاقي، مردابي؛ آبگيرهاي طبيعي يا مصنوعي، دائمي يا موقت؛ داراي آب ساكن يا جاري، شيرين، نيم شور، و از جمله مناطق داراي آبهاي دريايي كه عمق آنها در حالت جزر كامل 6 متر بيشتر نباشد». از فوايد تالاب‌ها مي‌توان به كنترل سيلاب، دوباره پرآب كردن آب‌هاي زيرزميني، تثبيت خطوط ساحلي و حفاظت در مقابل طوفان‌ه، تصفيه و پالايش آب، ذخاير تنوع زيستي، توليدات و محصولات تالاب و كانوني براي تحقيقات و مطالعات علمي اشاره كرد.a

a

a

a

a

a

Back to top