تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > زيست‌بوم‌ها >

زيست‌بوم‌ها

a

پارك مليa

a

مناطق طبيعي به نسبت وسيع و داراي ويژگي‌هاي خاص و اهميت ملي به لحاظ زمين‌شناسي، بوم‌شناسي، جغرافياي زيستي و چشم انداز، با هدف‌هاي حفظ وضعيت زيستي و طبيعي، بهبود جمعيت گونه‌هاي جانوري و رويشگاه‌هاي گياهي و همچنين بهره‌برداري تفرجي به عنوان پارك ملي انتخاب مي‌شوند. پارك‌هاي ملي محل‌هاي مناسبي براي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و گردشگري در طبيعت به شمار مي‌آيند. به منظور حفاظت بنيادي از تنوع زيستي، ذخاير ژنتيكي، يكپارگچي اكولوژيك و چشم اندازها، فعاليت‌هاي مرتبط با بهره‌برداري‌هاي مصرفي و مسكوني در اين مناطق مجاز نيست. به همين دليل، براي پارك‌هاي ملي پشتوانه قانوني حفاظتي مستحكم‌تري نسبت به ساير مناطق حفاظت شده پيش‌بيني شده‌است.a

a

a

پناهگاه حيات وحشa

a

محدوده‌هايي با زيستگاه‌هاي طبيعي نمونه براي جانوران وحشي كه به منظور حمايت از جمعيت گونه‌هاي جانوري و افزايش سطح كيفيت آن‌ها، انتخاب مي‌شوند. كمترين وسعت پناهگاه‌هاي حيات وحش بايد به حدي باشد كه ضمن رفع نياز گونه‌هاي جانوري، پيوستگي و ارتباط متقابل واحدهاي آن‌ها را تضمين كند. اين مناطق، محيط‌هاي مناسبي براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي به ويژه در ارتباط با جانوران وحشي به شمار مي‌آيند. بهره‌برداري‌هاي مصرفي و سازگار و همچنين فعاليت‌هاي گردشگري كنترل شده در پناهگاه‌ها مجاز است.a

منطقه حفاظت شدهa

اراضي به نسبت وسيع با ارزش حفاظتي زياد که با هدف حفظ و احياي رويشگاه‌هاي گياهي و زيستگاه‌هاي جانوري انتخاب مي‌شوند. مناطق حفاظت شده، محيطهاي مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهش‌هاي زيست محيطي به شمار مي‌آيند. انجام فعاليتهاي گردشگري و بهره برداري مصرفي و اقتصادي متناسب با نواحي هر منطقه و براساس طرح جامع مديريت مناطق، مجاز است.a

Back to top