تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > جزاير >

:: مطالب مرتبط ::

جزاير درياچه اروميه

در درياچه اروميه 102 جزيره كه غالباً به صورت مجمع الجزاير هستند وجود دارد واين جزيره ها هنگام كم آبي بيكديگرمتصل شده وجزيره هاي بزرگتر را تشكيل ميدهند....

ادامه مطلب ...

جزايرشمالي

جزاير شمالي ايران در درياي خزر و استان مازندران واقع اند....

ادامه مطلب ...

Back to top