تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > دشت‌ها >

دشت‌ها

دشت

زمين هاي هموار را كه از چند طرف به كوه محدود مي شود را دشت مي گويند.............

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

نيمه خشك

دشت هاي نيمه خشك ايران در مجاورت كوههاي بلند با بارش 250 ميايمتر ودر زمين هاي آبرفتي قرار دارند. اين دشت ها به دليل بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني ، آبهاي جاري از كوهستان ، وخاك مناسب مورد كشت وكار قرار مي گيرند. ...

ادامه مطلب ...

بيابان و كوير

بيابان و كوير

مناطق بياباني ايران با بارش كمتر از200 ميليمتر بارندگي ساليانه ،43% مساحت كشور را مي‌پوشاند. بارش ساليانه در برخي از اين مناطق مانند استان‌هاي يزد، اصفهان، سيستان و بلوچستان، سمنان و مناطق مركزي ايران به كمتر از 90 ميليمتر نيز مي‌رسد. در اين مناطق ‌ضريب تغييرات بارندگي بي...

ادامه مطلب ...

Back to top