تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > كوه‌ها >

كوه‌ها

کوههاي ايران بخشي از سلسله کوههاي آلپ - هيماليا مي باشد. اين سلسله کوههاي از کوهستانهاي جنوب فرانسه آغاز و پس از عبور از رشته کوه آلپ، از طريق شبه جزيره بالکان وارد ترکيه مي شود. سپس اين کمربند کوهستاني به دو شاخه شمالي - جنوبي تقسيم بندي مي شود. شاخه شمالي از طريق رشته کوههاي قفقاز کوچک (آذربايجان) وارد ايران شده و بصورت رشته کوه البرز به سمت جنوب و سپس به سمت شرق ادامه مي يابد. شاخه جنوبي آلپ - هيماليا از طريق جنوب ترکيه وارد ايران شده و کوههاي زاگرس را تشکيل مي دهد و به سمت جنوب شرق امتداد...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

كوههاي شمالي

رشته کوههاي شمالي فلات ايران

اين رشته کوهها از جنوب غربي خزر آغاز و با گذر از جنوب دريا تا شمال خراسان امتداد مي يابد. بدليل برخورد خرد قاره ايران به صفحه توران اين بخش به کمربند کوه‌زايي البرز معروف است. اين رشته کوهها به سه بخش تقسيم مي گردد که عبارتند از: کوههاي جنوب غرب درياي خزر، رشته کو...

ادامه مطلب ...

كوههاي غربي،جنوب غربي

کوههاي زاگرس، سراسر غرب، جنوب غرب و قسمتي از جنوب کشور، از آذربايجان تا شمال تنگه هرمز را مي پوشاند. زاگرس حاصل برخورد صفحه عربستان با خرد قاره ايران است و به علت ادامه حركت سپر عربستان به سمت شمال شرق (عمود بر روند زاگرس) بر ارتفاع كوهها افزوده مي شود. بر مبناي خصوصيات زمين شناسي و مورفولوژي به سه ...

ادامه مطلب ...

كوههاي شرقي

کوهستانهاي شرقي فلات ايران (ناحيه ايرانشهر و بيرجند)

اين کوهها از شمال بيرجند تا ايرانشهر در جنوب بلوچستان کشيده شده اند و امتداد آنها شمالي _ جنوبي است و ميان مناطق پست کوير لوت در ايران و هيرمند در افغانستان واقع شده. کوهستانهاي شرق ايران از جنوب توسط تفتان و کوههاي بيرگ به پهنه مکران متصل م...

ادامه مطلب ...

كوههاي مركزي

نواحي مرکزي فلات ايران

کوههاي نواحي مرکزي فلات ايران به دو دسته عمده تقسيم مي شوند که عبارتند از: ارتفاعات منفرد و پراکنده در سطح فلات ايران و رشته کوههايي که در امتدادقطر بزرگ کشور از شمال غرب به جنوب شرق(هم روند با كوههاي زاگرس) کشيده شده و به کمربند اروميه - دختر معروف است.كوههاي مركزي اير...

ادامه مطلب ...

كوههاي مكران

کوههاي شمال درياي عمان (پهنه مکران)

منطقه کوهستاني که از شمال توسط هامون جازموريان و از جنوب توسط درياي عمان محدود شده و به پهنه مکران معروف است. اين پهنه از غرب و در شمال تنگه هرمز به زاگرس متصل شده و از شرق به کوههاي پاکستان مي پيوندد. کوههاي بشاگرد مهمترين كوههاي اين منطقه است. آتشفشانهاي ...

ادامه مطلب ...

Back to top