تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > جنگل‌ها >

جنگل‌ها

جنگل(Forest) منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچه‌ها و گونه‌هاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياتي گياهي و جانوري را تشکيل داده و تحت تأثير عوامل اقليمي و خاکي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ کند. مشروط به آن كه مساحت آن كمتر از نيم هكتار و تاج پوشش درختي آن به طور طبيعي كمتر از پنج درصد نباشد.a

جنگل‌هاي ايران نزديك به 9 درصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌دهند.a

ميزان دسترسي به رطوبت ، قرار داشتن دراقليم با زمستانهاي سرد ، معتدل و گرم نواحي جنگلي خزري ، زاگرسي وگرمسيري را پديدآورده است.a

پیوندها

جنگل   http://www.frw.org.ir/

Back to top