تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > اثر طبيعي ملي >

اثر طبيعي ملي

اثر طبيعي مليa

a

پديده‌ها يا مجموعه‌هاي گياهي و جانوري به نسبت كوچك، جالب، كم نظير، استثنايي، غير متعارف و غير قابل جايگزين كه داراي ارزش‌هاي حفاظتي، علمي، تاريخي يا طبيعي باشند، با هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبيعي ملي انتخاب مي‌شوند. اقدامات حفاظتي در مورد اين پديده‌ها، بايد تضمين كننده پايداري بهره‌برداري غير مصرفي از آنها در طول زمان باشد. a

a

a

a

Back to top