تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي >

طبيعت و نواحي

طبيعت و نواحيa

قلمرو طبيعي هر ناحيه با مشخصه‌هاي اقليمي، توپوگرافي، پهنه خاكي جلگه‌اي يا دشتي‌و جنس خاك، پهنه آبي و پوشش گياهي تعريف مي‌شود. پوشش گياهي بر حسب نوع و تراكم مي‌تواند مرز بندي خوبي براي ناحيه داشته باشد اما نمي‌توان هميشه به‌ آن تكيه كرد. به عنوان مثال پوشش گياهي نسبتاً متراكم در ناحيه‌اي كه از آب‌هاي زيرزميني نزديك سطح زمين، بهره‌مند است، نمي‌تواند اقليم آن ناحيه را برخوردار از بارش مناسب تعريف كند.a

Back to top