تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > زيست‌بوم‌ها >

زيست‌بوم‌ها

پارك ملي

مناطق طبيعي به نسبت وسيع و داراي ويژگي‌هاي خاص و اهميت ملي به لحاظ زمين‌شناسي، بوم‌شناسي، جغرافياي زيستي و چشم انداز، با هدف‌هاي حفظ وضعيت زيستي و طبيعي، بهبود جمعيت گونه‌هاي جانوري و رويشگاه‌هاي گياهي و همچنين بهره‌برداري تفرجي به عنوان پارك ملي انتخاب مي‌شوند. پارك‌هاي ملي محل‌هاي مناسبي براي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و گردشگري در طبيعت به شمار مي‌آيند. به منظور حفاظت بنيادي از تنوع زيستي، ذخاير ژنتيكي، يكپارگچي اكولوژيك و چشم اندازها، فعاليت‌هاي مرتبط با بهره‌ب...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

پارك ملي

پارك ملي

مناطق طبيعي به نسبت وسيع و داراي ويژگي‌هاي خاص و اهميت ملي به لحاظ زمين‌شناسي، بوم‌شناسي، جغرافياي زيستي و چشم انداز، با هدف‌هاي حفظ وضعيت زيستي و طبيعي، بهبود جمعيت گونه‌هاي جانوري و رويشگاه‌هاي گياهي و همچنين بهره‌برداري تفرجي به عنوان پارك ملي انتخاب مي‌شوند. پارك‌هاي ملي مح...

ادامه مطلب ...

پناهگاه حيات وحش

پناهگاه حيات وحش

محدوده‌هايي با زيستگاه‌هاي طبيعي نمونه براي جانوران وحشي كه به منظور حمايت از جمعيت گونه‌هاي جانوري و افزايش سطح كيفيت آن‌ها، انتخاب مي‌شوند. كمترين وسعت پناهگاه‌هاي حيات وحش بايد به حدي باشد كه ضمن رفع نياز گونه‌هاي جانوري، پيوستگي و ارتباط متقابل واحدهاي آن‌ها را تضمي...

ادامه مطلب ...

مناطق حفاظت شده

منطقه حفاظت شده

اراضي به نسبت وسيع با ارزش حفاظتي زياد که با هدف حفظ و احياي رويشگاه‌هاي گياهي و زيستگاه‌هاي جانوري انتخاب مي‌شوند. مناطق حفاظت شده، محيطهاي مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهش‌هاي زيست محيطي به شمار مي‌آيند. انجام فعاليتهاي گردشگري و بهره برداري مصرفي و اقتصادي متناسب ...

ادامه مطلب ...

Back to top