تنوع محيطي و زيستي > طبيعت و نواحي > كوه‌ها >

كوه‌ها

کوههاي ايران بخشي از سلسله کوههاي آلپ - هيماليا مي باشد. اين سلسله کوههاي از کوهستانهاي جنوب فرانسه آغاز و پس از عبور از رشته کوه آلپ، از طريق شبه جزيره بالکان وارد ترکيه مي شود. سپس اين کمربند کوهستاني به دو شاخه شمالي - جنوبي تقسيم بندي مي شود. شاخه شمالي از طريق رشته کوههاي قفقاز کوچک (آذربايجان) وارد ايران شده و بصورت رشته کوه البرز به سمت جنوب و سپس به سمت شرق ادامه مي يابد. شاخه جنوبي آلپ - هيماليا از طريق جنوب ترکيه وارد ايران شده و کوههاي زاگرس را تشکيل مي دهد و به سمت جنوب شرق امتداد مي يابد. رشته شمالي (البرز) پس از عبور از افغانستان به فلات تبت مي رسد و رشته جنوبي (زاگرس) پس از اتصال به پهنه مکران از طريق پاکستان به فلات تبت مي پيوندد. فلات مثلثي شکل ايران از کوههاي البرز در شمال، زاگرس در غرب و جنوب غرب و ارتفاعات مکران در جنوب تشکيل شده و ديواره شرقي فلات را کوهستانهاي شرق ايران مي سازد. لذا مي توان اينگونه بيان نمود که، ايران سرزميني کوهستاني است که نواحي مرکزي آنرا شوره زارها، شن زارها، درياچه هاي شور و دشتها پوشانده است . بعلاوه در سرزمينهاي داخلي فلات مرکزي ايران علاوه بر نواحي پست، رشته کوهها و ارتفاعات منفردي نيز وجود دارد.a

Back to top