پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي رسوبي > پديده‌هاي آب‌رسوبي >

پديده‌هاي آب‌رسوبي

آب اسيددار موجب فرسايش شيميايي و انحلال سنگ‌هاي آهكي مي‌شود. فضاي به جا مانده از انحلال اين سنگ‌ها در زير سطح زمين غارهاي كوچك يا بزرگ كارستي را پديد مي‌آورد. غارها حداقل يك راه به سطح زمين دارند. a

Back to top