تنوع محيطي و زيستي >

تنوع محيطي و زيستي

تنوع محيطي و زيستي ايران

طبيعت ايران با در نظر گرفتن دو عنصر اصلي دما، بارش و قرار گرفتن در عرض جغرافيايي، گذار توده‌هاي هوا، دوري و نزديكي به دريا، وجود رشته كوه‌هاي البرز و زاگرس و ارتفاعات منفرد داخلي، در اقاليم و نواحي متنوع پديدار است. هر ناحيه نيز به فراخور تركيب عناصر و عوامل اقليمي از طبيعت متفاوتي برخوردار است كه مرز طبيعي آن ناحيه را با نواحي ديگر مشخص مي‌كند. هر ناحيه پوشش گياهي و جانوري سازگار يافته با خود را دارد و هر چقدر تعداد نواحي در محدوده يك سرزمين بيشتر باشد، بنابراي...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

طبيعت و نواحي

طبيعت و نواحي

قلمرو طبيعي هر ناحيه با مشخصه‌هاي اقليمي، توپوگرافي، پهنه خاكي جلگه‌اي يا دشتي‌و جنس خاك، پهنه آبي و پوشش گياهي تعريف مي‌شود. پوشش گياهي بر حسب نوع و تراكم مي‌تواند مرز بندي خوبي براي ناحيه داشته باشد اما نمي‌توان هميشه به‌ آن تكيه كرد. به عنوان مثال پوشش گياهي نسبتاً متراكم در ن...

ادامه مطلب ...

تنوع زيستي

تنوع زيستي

در تنوع زیستی به مطالعه جانوري، گياهي و اكوسيستمي در يك قلمرو جغرافيايي متشكل از يك ناحيه يا چند زيست‌بوم از نظر فراواني نسبي و تفاوت ژنتيكي گونه‌ها پرداخته مي‌شود.

...

ادامه مطلب ...

Back to top