تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي >

تنوع زيستي

تنوع زيستيa

a

a

در تنوع زیستی به مطالعه جانوري، گياهي و اكوسيستمي در يك قلمرو جغرافيايي متشكل از يك ناحيه يا چند زيست‌بوم از نظر فراواني نسبي و تفاوت ژنتيكي گونه‌ها پرداخته مي‌شود.a

Back to top