پديده هاي زمين-اقليم > پديده‌ها و چشم‌اندازهاي رسوبي > انباشته‌هاي ماسه‌اي >

انباشته‌هاي ماسه‌اي

تلماسه‌ها

تلماسه انباشته‌اي از بارگذاري رسوبات بادرفتي با قطر معمولاً كمتر از 2 ميليمتر است. تلماسه‌ها در اشكال و اندازه‌هاي كوچك و بزرگ در مناطق بياباني و بادخيز با منبع بزرگي از مواد حاصل از فرسايش آبي و بادي و رسوبات درياچه‌اي قديمي پديد مي‌آيند. پيكان‌هاي ماسه‌اي را مي‌توان كوچكترين تلماسه‌ها دانست كه هسته نخستين نبكا‌ها را تشكيل مي‌دهند. نبكاها، برخان، سيف، سيلك، هرم‌هاي ماسه‌اي يا قورد، تپه‌هاي ريسماني طويل، و تپه‌هاي شني از اشكال مختلف تلماسه مي‌باشد.

جنس تپه‌های ...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

نبكا

نبكا

نبكا انباشته‌اي از ماسه‌، خاك رس و سيلت به‌جاي مانده از بادهاي شديد در پاي بوته يا درختچه است كه در بيايان ديده مي‌شود.

نبكاها گلدان بيابان نيز ناميده مي‌شوند. اين عارضه در مناطق مرکزی ایران بویژه یزد « شور مرو» و در بیابان‌هاي شرقی و جنوب شرقی ایران « تل» نامیده مي‌شود که با...

ادامه مطلب ...

برخان

بارخان

بارخان یا برخان تلماسه‌ای هلالی است شکل كه در دامنه رو به باد دارای شيب ملايم است. باد در برخورد با تپه شني ماسه‌را بر دامنه برآمده يا كوژ بارگذاري كرده و از رأس تپه نيز ماسه‌ها به سمت پايين يا دامنه كاو فرو مي‌ريزند. به اين علت دامنه برخان‌ها در جاي خود ثابت نبوده و جا‌به‌جا مي‌شوند. س...

ادامه مطلب ...

سيف

سيف

سيف تپه‏اي ماسه‏اي و كشيده است كه نوك آن تيز و انتهاي آن مدور است و شكلي شبيه شمشير دارد. سيف در مناطقی که باد دارای یک جهت اصلی و یک جهت فرعی است، تشکیل می‌شوند. سيف مانند برخان تلماسه‌اي است كه جا‌به‌جا مي‌شود.

منابع:

- به پيوند‌ها رجوع شود.

...

ادامه مطلب ...

هرم‌هاي ماسه‌اي

هرم‌های ماسه‌ای

بارخان‌هاو سيف‌ها در جهات مختلف به تدريج به يک نقطه متوجه می‌شوند و در نتيجه، عوامل و موانع گوناگون از پيشرفت آنهاجلوگيری می‌نمايد، دراين حالت تپه‌های ماسه‌ای در اثر بادهای مسلط، تشکيل توده‌ای عظيمی را می‌دهند. ارتفاع هرم‌هاي ماسه‌اي يا قورد بلندتر از ساير تپه‌ها است.

ادامه مطلب ...

Back to top