تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کبوترسانان >

راسته کبوترسانان

راسته کبوتر-Columbiformesa

از اين تيره 16 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی هستند دارای سر کوچک و گردن کوتاه و پرهای بدنشان پر پشت و نرم است دارای بال‌های دراز و نوک تیز و پروازشان تند است. عمدتاً از مواد گیاهی، دانه ها، جوانه و برگ، و گاهی نیز از حشرات تغذیه می‌کنند. a

این راسته، پرندگان دانه‌خوار و حشره‌خوار، مانند با قرقره، کبوتر و قمری را در بر می‌گیرد.a

Back to top