تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کبوترسانان >

راسته کبوترسانان

راسته کبوتر-Columbiformes

از اين تيره 16 گونه در ايران وجود دارد. پرندگانی هستند دارای سر کوچک و گردن کوتاه و پرهای بدنشان پر پشت و نرم است دارای بال‌های دراز و نوک تیز و پروازشان تند است. عمدتاً از مواد گیاهی، دانه ها، جوانه و برگ، و گاهی نیز از حشرات تغذیه می‌کنند.

این راسته، پرندگان دانه‌خوار و حشره‌خوار، مانند با قرقره، کبوتر و قمری را در بر می‌گیرد.

...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

تيره کبوتر

تیره کبوتر-Columbidae

از اين تيره 9 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی نسبتاً پرجثه، تند پرواز، با بال‌های نوک تیز و دم نسبتاً بلند را در بر می‌گیرد. در این تیره کبوترها پرجثه و بزرگ‌تر از قمری‌ها هستند. سر کوچک و گردن نسبتا کوتاه است. روی زمین یا روی درخت به سر برده و در شکاف سنگ‌ها،...

ادامه مطلب ...

تيره باقرقره

تیره باقرقره‌ییان-Pteroclididae

از اين تيره 7 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی شبیه کبوتر را دربر می‌گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگ دیده می‌شوند. غیر آب‌زی اند و درحالت استراحت، به دشواری آنان را می‌توان دید. زیستگاه‌هایشان عمدتاً مناطق بیابانی و خشک است. پروازی مستقیم و سریع...

ادامه مطلب ...

Back to top