تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته گنجشگ >

راسته گنجشگ

راسته گنجشک-Passeriformesa

بزرگترین راسته پرندگان در ایران راسته گنجشک سانان با 31 خانواده و بيش از 210 گونه رویت شده در ایران می باشد. پرندگان این راسته عمدتاً پرندگان کوچک و متوسط هستند و به رنگ‌های مختلف می‌باشند و از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می‌کنند . a

این راسته، پرندگان شاخه‌نشین و آواز خوان با گونه‌های متنوع فراوان، در اندازه های گوناگون و ویژگی‌های زیستی متفاوت را در بر می‌گیرد.a

Back to top