تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته کوکوسانان >

راسته کوکوسانان

راسته کوکو-Cuculiformesa

این راسته، شامل پرندگان جفت انگشتی است که در آشیانه‌ی پرندگان دیگر تخم‌گذاری می‌کنند. پرندگانی هستند بیشتر درخت‌زی که در مناطق قطبی معتدل واستوایی جهان زندگی می‌کنند. با بدنی نسبتاً باریک و دم‌دراز که شاه‌پرهای آن از وسط به کنار به تدریج کوتاه‌تر می‌شود، منقاری کلفت و اندکی خمیده به پایین دارند در پای آنها دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد. تک‌زی و انگلی هستند و در آشیانه پرندگان دیگر تخم‌گذاری می‌کنند. از حشرات، حلزون‌ها، بی‌مهرگان کوچک و میوه تغذیه می‌کنند.a

Back to top