تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته آبچليك‌سانان >

راسته آبچليك‌سانان

راسته آبچلیک-Charadriiformesa

این راسته از پرندگان کنارآبزی، در اندازه و اشکال متنوع، با ویژگی‌های زیستی متفاوت را در بر می‌گیرد.a

پرندگانی آبچر هستند که دارای بال‌های دراز و نوک تیزند و پرواز قوی دارند و از سخت پوستان، دانه‌ها و کرم تغذیه می‌کنند.a

Back to top