تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته درنا >

راسته درنا

راسته درناسانان-Gruiformesa

از راسته درناسانان 14 گونه در ايران يافت مي‌شود. پرندگانی عمدتاً با گردن و پاهای نسبتاً یا کاملاً دراز و در اندازه‌هاي متفاوت هستند كه به صورت آبزي، دشتزي و كنار‌آبزي در تالاب‌ها، علفزار ها و مزارع زيست مي‌كنند. بخشی از این راسته مهاجر و بخشی دیگر بومی هستند.a

Back to top