تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته سبزقبا >

راسته سبزقبا

راسته سبزقبا-Coraciiformesa

این راسته اندامی محکم ‌و ظاهری شبیه به زاغ کبود دارند. منقارشان نسبتاً بلند و سخت است. خمیده ‌است. دم آن‌ها بلند و بصورت‌های چهار گوش یا باد بزنی شکل است. پرو بال انواع سبز قبا بطور عمده از رنگ آبی روشن، سبز و سرخ تشکیل می‌شود. از ماهی‌ها‌، سخت‌پوستان‌، حشرات و دوزیستان تغذیه می‌کنند‌.a

Back to top