تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته غاز >

راسته غاز

راسته غاز-Anseriformesa

این راسته، دو گروه اصلی را در بر می گیرد: (الف) قوها و غازها، از زير تيرهAnserinae ؛ (ب) اردک‌ها، از زير تيره Anatinae. پرندگانی آب زی‌اند و جثه‌ی بزرگی دارند. منقاری بزرگ، پهن و کشیده، پاهایی نسبتاً کوتاه و گردنی دراز و باریک دارند. بدن جوجه‌ها از کرک پر پوشیده شده و به محض خروج از تخم، آشیانه را ترک می‌کنند. غازسانان، پرندگانی اجتماعی‌اند.a

Back to top