تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته لک‌لک >

راسته لک‌لک

راسته لک لک-Ciconiiformes(تعداد گونه ها: 20)a

این راسته، 5 تیره را در بر می‌گیرد، که در ایران، چهار تیره‌ی لك‌لكيان، حواصيليان، اكراسيان، فلامينگويان یافت می‌شوند. پرندگانی آبزی بوده و در اندازه‌های متوسط تا بسیار بزرگ دیده می‌شوند.a

Back to top