تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته پليکان >

راسته پليکان

راسته پلیکان-Pelecaniformesa

پلیکان‌ها راسته‌‌اي از پرندگان آبزی‌اند که 5 تیره آن در ایران یافت می‌شود. پرندگان بزرگ آبزی که عمدتاً دارای گردن و نوک دراز ، پاهای پرده‌دار محکم و کوتاه و بال‌های پهن و دراز هستند.a

Back to top