منابع و رخنمونهاي آبي > رودها >

رودها

ايران با قرار گرفتن دركمربند خشك دنيا از منابع آبهاي سطحي روان كمي برخوردار است.به استثناي رودهايي كه از خارج به داخل كشور جريان مي يا بند.مي گيرند منشاء چشمه ها و رودهاي ايران به ارتفاعات وابسته است. نواحي كوهستاني ايران با دريافت بارش از توده هاي هوا به صورت برف و بارندگي رودهاي كشور را پديد مي آورند.اكثر رودهاي كشور فصلي بوده و رود كارون تنها رود قابل كشتيراني در ايران است . a

a

ناهمواري ها ، نقش مهمي در تأمين منابع آبهاي سطحي و زيرزميني ايران و پديد آوردن حوزه هاي آبخيز كشور دارند. به طوري كه بادر نظر گرفتن ارتفاع ، جهت و موقعيت كوههاي ايران در تعيين رژيم آبدهي ، مسير ومصب رودها به سمت درياها و نواحي داخلي ، حوزه هاي اصلي آبخيز كشور به شش حوزه اصلي وزير حوزه ها تقسيم بندي مي شوند. a

Back to top