منابع و رخنمونهاي آبي >

منابع و رخنمونهاي آبي

منابع آب‌هاي روان از چشمه‌ها، بارش مستقيم و ذوب برف‌ها پديد مي‌آيند. آب‌هاي روان در ظهور بر سطح زمين به شكل چشمه، در بهم پيوستن نهرها به شكل رود و عبور از سطح زمين با ويژگي‌هاي متفاوت، رخنمون‌هاي گوناگوني از خود پديد مي‌آورند. ...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

چشمه هاي كارستي

در حال تکمیل...

آبشارها

در حال تکمیل...

چشمه‌ها

در حال تکمیل...

رودها

ايران با قرار گرفتن دركمربند خشك دنيا از منابع آبهاي سطحي روان كمي برخوردار است.به استثناي رودهايي كه از خارج به داخل كشور جريان مي يا بند.مي گيرند منشاء چشمه ها و رودهاي ايران به ارتفاعات وابسته است. نواحي كوهستاني ايران با دريافت بارش از توده هاي هوا به صورت برف و بارندگي رودهاي كشور را پديد مي آو...

ادامه مطلب ...

Back to top