تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته طوطي‌سانان >

راسته طوطي‌سانان

راسته طوطی سانان- Psittaciformesa

این راسته، پرندگان درختی را در بر می‌گیرد. در ایران تنها یک تیره، یک جنس و دو گونه آن یافت می‌شود.a

Back to top