تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته پرستوسانان >

راسته پرستوسانان

راسته پرستوسانانApodiformes-a

این راسته شامل پرندگان کوچک حشره خوار دور پروازاست. مانند چلچله‌ها که درحال پرواز از حشرات تغذیه کرده و بدن باریک؛ بال‌های دراز و داسی شکل دارند. نر و ماده همشکل‌اند.a

Back to top