سرزمين و اقليم ايران > نواحي اقليمي ايران > عوامل موثر بر تنوع اقليمي ايران >

عوامل موثر بر تنوع اقليمي ايران

عوامل موثر بر آب و هواي ايران

آب و هواي ايران به نواحي مختلف در مقياس‌هاي بزرگ و كوچك تقسيم مي‌شود. با در نظر گرفتن موقع ايران در عرض‌هاي ميانه و قسمت جنوبي منطقه معتدله و نزديكي به مراكز گرم مداري، همچنين دوري از درياهاي بزرگ چنين تنوعي قابل توجيه نمي‌باشد. اما با شناخت عوامل مختلف محلي و بيروني، وضعيت آب و هوايي و تنوع اقليمي ايران تبيين مي‌شود. عوامل مختلف محلي مانند ارتفاعات بلند نقش تعيين كننده (هميشگي) در تفاوت‌هاي اقليمي يك ناحيه حتي در مقياس‌هاي كوچك با نواحي همجوار خو...

ادامه مطلب ...

:: مطالب مرتبط ::

Back to top