تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته دارکوب >

راسته دارکوب

راسته دارکوبPiciformes-a

از اين راسته 1 تيره و 10 گونه در ايران وجود دارد. دارکوب‌ها پرندگانی هستند درخت‌زی با منقاری قوی و نوک‌تیز که با آن تنه درختان را سوراخ می‌کنند. زبان دراز و پاهای قویی دارند. پرندگاني جفت انگشتي که دو انگشت در جلو و دو انگشت در عقب پا قرار دارد. دم آن‌ها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می‌کنند. پرندگانی تک‌زی هستند؛ پروازی پرتوان و موجی دارند، نر و ماده آنها همشکل نیست. بیشتر نرها روی سرشان یک قسمت قرمز رنگ دارند. در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می‌کنند آشیانه می‌سازند. از حشرات، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می‌کنند.a

Back to top