پديده هاي زمين-اقليم > رخنمون‌ها و گستره‌هاي زمين‌ساختي >

رخنمون‌ها و گستره‌هاي زمين‌ساختي

افزايش ارتفاع كوه‌ها، انواع چین خوردگی، گسل و راندگی‌ها نشان از وجود تکتونیک فعال و فشار صفحات زمين به‌هم دارد. اين پديدها از جمله با توجه به جنس زمين، ضخامت لايه‌هاي زمين اشكال متفاوت مي‌يابند. اقليم منطقه نيز در برونزد و شكل‌گيري ثانويه اين پديده‌ها نقش دارد.a

Back to top