تنوع محيطي و زيستي > تنوع زيستي > جانوران > مهره‌داران > پرندگان > راسته شاهين >

راسته شاهين

راسته شاهین-Falconiformesa

a

از راسته شاهين‌سانان 47 گونه در ايران يافت مي‌شود. شاهین‌سانان یا عقاب‌سانان نام راسته‌ای از پرندگان است. این راسته دربرگیرندهٔ انواع شاهین، عقاب، عقاب ماهی‌گیر، قوش، باز، لاشخور، سنقر، سارگپه و کورکور است. این راسته، شامل پرندگان شکاری روززی، مانند عقاب‌ها، شاهین‌ها و کرکس‌هاست و سه تیره را در بر می گیرد. (1) تیره‌ی عقاب ماهیگیریان، (2) تیره‌ی قوشیان و (3) تیره‌ی شاهینیان.a

Back to top